KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Sposób załatwiania spraw

Elektroniczna skrzynka podawcza


Regulacje prawne

Miejskie Przedszkole Nr 13, im. „Bajkowe Przedszkole” w Zgierzu przyjmuje i załatwia sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i powszechnie przyjętymi ogólnymi zasadami. Zagadnienia związane z przyjmowaniem interesantów i załatwianiem spraw w przedszkolu regulują w szczególności przepisy:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn.)
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r4. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. z.)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011r. ( Dz. U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 )
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie druków szkolnych
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz. 883, ze zm.)

Godziny przyjmowania wniosków

Sekretariat

Sekretariat przedszkola przyjmuje podania, wnioski i pisma petentów od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00.

Dyrektor

Dyrektor przyjmuje interesantów w godzinach:

 • Poniedziałek 9.00 – 11.00
 • Wtorek 9.00 – 15.00
 • Środa 8.00 – 11.00
 • Czwartek 9.00 – 12.00
 • Piątek 8.00 – 12.00

Drogi korespondencji

Podania, wnioski i pisma można również kierować korespondencyjnie na adres:
Miejskie Przedszkole Nr 13 im. „Bajkowe Przedszkole”
ul. Słowackiego 8
95 – 100 Zgierz
e – mailem: mp13zgierz@wikom.pl
telefonicznie: 42 716 25 73

Zakres spraw

Miejskie Przedszkole Nr 13 , im. „Bajkowe Przedszkole” w Zgierzu przyjmuje i załatwia sprawy dotyczące:

 • edukacji, opieki, wychowania, kadr, finansów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
 • dokumentacji kancelaryjnej według instrukcji kancelaryjnej
 • dokumentacji kadrowej i finansowej według odrębnych przepisów
 • dokumentacji związanej z prowadzeniem Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe dla pracowników oświaty

Sprawy prowadzone przez przedszkole

 1. Edukacja

  1. zapisy do przedszkola – szczegółowy opis sprawy na stronie przedszkola
  2. wydawanie zaświadczeń o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
  3. wydawanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
  4. zasięganie informacji o dziecku
  5. wydawanie opinii o dziecku
  6. wydawanie i przyjmowanie upoważnień do odbioru dziecka z przedszkola
  7. dzienniki zajęć w przedszkolu
  8. karty obserwacji dzieci
  9. organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej
  10. przyjmowanie od rodziców/ prawnych opiekunów/ zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach dodatkowych
  11. przyjmowanie usprawiedliwień nieobecności dziecka w przedszkolu
 2. Sprawy administracyjne

  1. uzyskiwanie informacji publicznych
  2. wydawanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu planu rozwoju zawodowego nauczyciela
  3. wydawanie decyzji w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
  4. wydawanie decyzji w sprawie oceny dorobku zawodowego nauczyciela
  5. wydawanie decyzji w sprawie oceny pracy nauczyciela
  6. wydawanie decyzji w sprawie organizacji indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dla wychowanka, który posiada orzeczenie o takiej potrzebie
  7. wydawanie decyzji w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków
  8. wydawanie decyzji w sprawie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia
  9. wydawanie decyzji w sprawie przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny
  10. zawieranie umów z rodzicami /opiekunami prawnymi/ wychowanków w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Miasto Zgierz
  11. pobieranie opłat za świadczenia realizowane przez przedszkole
  12. wydawanie zaświadczeń
  13. wgląd do własnych danych osobowych i ich weryfikowanie
  14. obsługa Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe dla pracowników oświaty
  15. przyjmowanie skarg i wniosków
   procedura przyjmowania skarg i wniosków str.1
   procedura przyjmowania skarg i wniosków str.2
   procedura przyjmowania skarg i wniosków str.3
   procedura przyjmowania skarg i wniosków str.4
  16. wysyłanie korespondencji
 3. Sprawy kadrowe

  1. sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
  2. wydawanie zaświadczeń pracownikom przedszkola
  3. nabór na wolne stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska pedagogiczne i obsługowe
 4. Sprawozdawczość

  1. raporty
  2. sprawozdawczość
  3. analizy
 5. Archiwum

  1. akta osobowe pracowników
  2. dzienniki zajęć przedszkola
  3. protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami
  4. zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedszkola
  5. dokumentacja Rady Rodziców
  6. dokumentacja finansowa przedszkola /Miejskie Przedszkole Nr 13 w Zgierzu przechowuje akta spraw ostatecznie załatwionych i wymagających zachowania/
 6. Finanse przedszkola

  Sprawy dotyczące funkcjonowania finansów przedszkola udostępniane są organowi prowadzącemu i instytucjom kontrolującym.

Tryb załatwiania spraw

 1. Zapisywanie lub wypisanie dziecka z przedszkola, zawieranie umów, wydawanie zaświadczeń, decyzji, opinii, sprawy organizacyjne, uzyskiwanie informacji publicznej, wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie, wnioski, skargi, obsługa Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych  z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe dla pracowników oświaty, wydawanie decyzji, organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej:
  dyrektor przedszkola / poniedziałek, piątek – 8.00 – 12.00, wtorek – 9.00 – 15.00, środa 8.00 - 15.00, czwartek – 9.00 – 12.00 /.
 2. Odpłatność za przedszkole:
  samodzielny referent do spraw zaopatrzenia w ustalone dni każdego miesiąca / informacja na stronie przedszkola: mp13zgierz@wikom.pl, informacja na tablicy ogłoszeń /.
 3. Bieżące informacje o dziecku, usprawiedliwianie nieobecności dziecka, wydawanie i przyjmowanie upoważnień do odbioru dziecka z przedszkola, przyjmowanie od rodziców / opiekunów prawnych / zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach dodatkowych: nauczycielki poszczególnych grup.
 4. Finanse przedszkola:
  główna księgowa.

Kolejność załatwiania spraw

Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu i stopnia pilności. Sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie.

Wymogi dotyczące treści korespondencji

Miejskie Przedszkole Nr13 w Zgierzu nie udziela odpowiedzi na korespondencję, w tym również otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zgodnie z ww. art. 63 § 2 K.P.A. Treść kierowanej korespondencji ( w tym również elektronicznej powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 • osoby, od której pochodzi / imię i nazwisko /
 • adresu / kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr telefonu /
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole nr 13 w Zgierzu
data: 07-07-2020
wytworzył: Grażyna Różalska
data: 07-07-2020
data: 07-07-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 13-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 02-10-2012 - Edycja treści
 • 12-04-2012 - Edycja treści
 • 10-04-2012 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 2456